Žalm 100,1 Komentáře: Žalm k díkůvzdání. Křičte radostně k Pánu, celé zemi.

EXPOSITORY (anglická BIBLE)

(1) Udělejte radostný hluk.- Viz Žalm 98,4.

všechny země.- Nebo celou zemi.

Žalm 100,1-2. Vydávejte Hospodinu hluk radostný-zčásti hlasy a písněmi radování a díkůvzdání; a zčásti hudebními nástroji, jako byl způsob, jakým byl; všechny země-to jest, všichni obyvatelé země. Až budou všechny národy učedněny a evangelium kázáno každému stvoření, bude toto předvolání plně posloucháno. Sloužte Pánu s radostí-věnujte se jeho službě a zaměstnávejte se v ní. Pojďte před jeho přítomnost s zpěvem-v obřadech, které on ustanovil, a ve kterém on slíbil, že se projeví k lidu svému. Ve všech skutcích náboženského uctívání, ať už v tajnosti nebo v našich rodinách, můžeme být skutečně řečeno, abychom přišli do Boží přítomnosti; ale ve veřejném uctívání zejména vstupujeme do jeho bran a do jeho soudů, jak je vyjádřeno Žalm 100: 4, který by měl být s díkůvzdání za tak velkou výsadu a s chválou za jeho dobrotu, která se zde projevuje.
100: 1-5 napomenutí chválit Boha a radovat se z něj. – Tato píseň chvály by měla být považována za proroctví, a dokonce použita jako modlitba, pro příchod té doby, kdy všichni lidé poznají, že Pán je Bůh, a stane se jeho ctiteli a ovcemi jeho pastviny. Při uctívání Boha je nám dáno velké povzbuzení, abychom to udělali vesele. Jestliže, když jsme bloudili jako bloudící Ovce, přivedl nás znovu do svého stáda, máme skutečně hojný důvod požehnat jeho jméno. Otázka chvály a motivy k ní jsou velmi důležité. Poznejte, co je Bůh v sobě a co je pro vás. Vězte to; zvažte a aplikujte to, pak budete v jeho uctívání bližší a stálější, více dovnitř a vážnější. Smlouva milosti stanovená v Písmu Starého a Nového zákona, s tolika bohatými zaslíbeními, posílit víru každého slabého věřícího, činí záležitost Boží chvály a radosti jeho lidu tak jistou, že jak smutní mohou být naši duchové, když se díváme na sebe, přesto budeme mít důvod chválit Pána, když se díváme na jeho dobrotu a milosrdenství a na to, co řekl ve svém slově pro naše pohodlí.Udělejte Hospodinu radostný zvuk-viz poznámky v Žalmu 95: 1.

všechny země-okraj, jako v hebrejštině, “ celá země.“Marže vyjadřuje smysl. Myšlenka v žalmu je, že chvála se netýkala pouze jednoho národa; že to nebylo vhodné pouze pro jeden lid; že by se nemělo omezovat na hebrejský lid, ale že existuje správný důvod chvály pro „všechny“; bylo to, ve kterém se všechny národy, všech jazyků a podmínek, mohly sjednotit. Důvodem byla skutečnost, že měli jednoho Stvořitele, Žalm 100,3. Žalm je založen na jednotě lidské rasy; o tom, že na Zemi je jeden Bůh a otec všech a jedna velká rodina.

Žalm 100

Ps 100: 1-5. Jako uzavření této série (viz na Ps 93:1) je tento Žalm obecnou výzvou pro celou zemi, aby učinila vznešenou chválu Bohu, Stvořiteli, ochránci a dobrodinci lidí.

1, 2. S vděčnou chválou sjednoťte službu jako poddané krále (Ps 2: 11, 12).

1 Udělejte Hospodinu radostný zvuk, všechny země.

2 sloužte Pánu s radostí; přijĎte před jeho přítomnost se zpěvem.

3 vězte, že Hospodin je Bůh: on je ten, jenž stvořil nás a ne my sami, my jsme lid jeho a ovce pastvin jeho.

4 Vstupte do bran jeho s díkůvzdání a do dvorů jeho s chválou; buďte mu vděční a požehnej jeho jménu.

5 Neboť Pán je dobrý; jeho milosrdenství je věčné; a jeho pravda vydrží všem pokolením.

Žalm 100:1

„hlas radostný Hospodinu, všecky země.“Toto je opakování Žalmu 98,4. Původní slovo znamená radostný výkřik, jako jsou loajální poddaní, když se mezi nimi objeví jejich král. Náš šťastný Bůh by měl být uctíván šťastnými lidmi; veselý duch je v souladu s jeho povahou, jeho činy a vděčností, kterou bychom si měli vážit za jeho milosrdenství v každé zemi Jehovova dobrota je vidět, a proto v každé zemi by měl být chválen. Nikdy nebude svět ve správném stavu, dokud jedním jednohlasným výkřikem nebude zbožňovat jediného Boha. Ó národy, jak dlouho ho slepě zavrhnete? Váš zlatý věk nikdy nepřijde, dokud ho nebudete ctít celým svým srdcem.

Žalm 100:2

„sloužte Pánu s radostí.““Jsem rád, že pocta vzdávám s hrozným veselím.“On je náš Pán, a proto má být sloužil; on je náš milostivý Pán, a proto má být sloužil s radostí. Pozvánka k uctívání zde není melancholická, jako by adorace byla pohřební slavností, ale veselé, radostné nabádání, jako bychom byli vyzváni k manželské hostině. „Pojď před jeho přítomností se zpěvem.“Měli bychom si v uctívání uvědomit Boží přítomnost a snahou mysli se k němu přiblížit. Jedná se o čin, který musí být každému správně poučenému srdci velkou vážností, ale zároveň nesmí být vykonáván v servilitě strachu, a proto před ním přicházíme ne s pláčem a kvílením, ale s žalmy a hymny. Zpěv, protože je to radostné a zároveň oddané cvičení, by mělo být stálou formou přístupu k Bohu. Měřené, harmonické, vydatné vyjádření chvály shromážděním skutečně oddaných osob není jen ozdobné, ale nádherné, a je vhodným očekáváním uctívání nebe, kde chvála pohltila modlitbu, a stát se jediným způsobem uctívání. Jak může určitá společnost bratří najít ve svých srdcích zákaz zpěvu ve veřejném uctívání, je hádanka, kterou nemůžeme vyřešit. Cítíme sklon říkat s Dr. Watts –

“ nechte ty, kteří odmítají zpívat

kteří nikdy neznali našeho Boha;

ale oblíbenci nebeského krále

musí vyslovit svou chválu v zahraničí “

Žalm 100,3

pokračoval…ARGUMENT
zdá se, že tento Žalm byl složen pro použití Izraelitů v jejich děkovných nabídkách nebo při jiných slavnostních příležitostech chvály Boha, jak říká název; ale s tím má další vyhlídku, dokonce i na dny Mesiáše, jak uznávají někteří hebrejští lékaři, a na povolání pohanů, které vyzývá, aby se s nimi připojili v chvále Boha, Pána a Stvořitele.
nabádání k radostné chvále Boha, Žalm 100:1,2, za jeho velikost, moc, Žalm 100: 3,4, dobrotu a věrnost jeho církvi, Žalm 100: 5.
udělejte radostný hluk; částečně s hlasy a písněmi radosti a díkůvzdání; a částečně s hudebními nástroji, jak tomu bylo tehdy.
všechny země; všichni obyvatelé země. Aneb všecka země, tedy všecken lid Izraelský přebývající v zemi této. Ačkoli se jeho pozvání zdá být obecnější, rozšiřuje se i na pohany, z nichž mnozí se i v té době připojili k Boží církvi.

udělejte Hospodinu radostný zvuk, všechny země. Nebo, „celá země“ (c); to je, jako Targum, všichni obyvatelé země, kteří jsou povoláni, aby na něj křičeli jako jejich král; jako andělé při jeho narození, učedníci, když učinil svůj veřejný vstup do Jeruzaléma, apoštolové při jeho vzestupu do nebe, svatí, když přijde manželství s ním, beránkem, a muži i andělé, když sestoupí z nebe, aby soudili svět; a takový radostný zvuk nebo výkřik by mu měl být učiněn, pokud jde o vítězného dobyvatele,který získal vítězství nad hříchem, Satanem, smrtí a hrobem a každým nepřítelem jeho a jeho lidu a učinil je více než dobyvateli skrze sebe; viz Žalm 95: 1.

(c) „omnis terra“, v. L. Pagninus, Montanus, tigurine version, &c.

> Udělejte {a} radostný zvuk Hospodinu, všechny země.

(a) prorokuje, že Boží výhody při volání pohanů budou tak velké, že budou mít skvělou příležitost chválit jeho milosrdenství a radovat se.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.