10 ouderschap imperatieven uit het boek Spreuken

Ouderschap is heilig, stinkend, opwindend, verpletterend, frustrerend en duur. Het is het belangrijkste wat mensen ooit doen en om eerlijk te zijn, het maakt me doodsbang.

Wie is hiervoor voldoende?

Wat moet ik mijn kinderen leren? Welke begeleiding moet ik geven? Waar moet ik heen om te leren hoe ik zonen en dochters van de koning moet opvoeden en discipelen moet opvoeden?

er is eigenlijk maar één plaats die ik kan bedenken. Het boek Spreuken wordt gepresenteerd als de Raad en wijsheid van een koninklijk paar aan hun zoon. “Hoor, mijn zoon, de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet” (Spreuken 1:8).

het is een volledig door God ingeademde en goddelijk geautoriseerde handleiding over hoe je kleine koningen en koninginnen grootbrengt.

het is de moeite waard om van begin tot eind te lezen. Totdat je de kans krijgt om dat te doen, hier zijn 10 dingen die de koning en koningin in Spreuken zeggen tegen hun kind dat je moet zeggen tegen de jouwe.

vrees de Heer

in hoofdstuk 1 zeggen de koning en de koningin tegen hun zoon: de vrees voor de Heer is het begin van kennis (Spreuken 1:7 ESV). Derek Kidner commentaar op dit vers te zeggen: “het begin … is niet alleen een juiste methode van denken, maar een juiste relatie: een aanbiddende onderwerping (angst) aan de God van het verbond, die zichzelf heeft geopenbaard bij naam.”

ouderschap gaat uiteindelijk niet over het onderwijzen van juist gedrag, het gaat over het faciliteren van een juiste relatie. Je eerste taak als ouder is om je kind te helpen zich te verhouden tot de god van het verbond door geloof in Jezus Christus.

vertel uw kind dat God heilig is. Vertel haar dat ze een zondaar is en dat ze met God verzoend kan worden door het leven en de dood van Jezus Christus. Zeg haar dat ze vervuld kan worden met de Heilige Geest, zodat ze kan leren leven voor God en met anderen in liefde en vrede.

dat is het eerste en belangrijkste wat u uw kinderen moet leren.

vereer het Woord van God

de ouders in Spreuken zeggen: “want de Heer geeft wijsheid; uit zijn mond komt kennis en verstand” (spreuken 2:6 NBV) en “wie het woord veracht, vernietigt zichzelf, maar wie het gebod eerbiedigt, zal beloond worden” (spreuken 13:13 NBV).

Leer uw kinderen de geboden van God te vereren. Niet als een middel tot redding, maar als pad van wijsheid, leven en vruchtbaarheid. Laat ze zien hoeveel je het Woord van de Heer waardeert. Laat ze zien dat je het ‘ s morgens vroeg leest en laat ze het vaak op je lippen horen. Het belangrijkste van alles, laat ze zien dat het langzaam maar zeker je leven verandert. Leer je kinderen om hun leven te bouwen op het onveranderlijke Woord van God.

eer de Heer

“eer de Heer met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw voortbrengselen; dan zullen uw schuren gevuld worden met overvloed, en uw vaten zullen barsten van wijn” (Spreuken 3:9-10 ESV).

Leer uw kinderen over vrijgevig, trouw en regelmatig geven. Leer je kinderen dat geld en succes uiteindelijk van de Heer komen – er is niet zoiets als een zelfgemaakte man of vrouw. God gaf je de talenten en gaven en kansen die je in staat stellen om te maken wat je maakt. Laat je kinderen zien dat je dat begrijpt door terug te geven aan de Heer – niet je restjes, maar je eerste vruchten: de eerste en Beste van wat je maakt.

het nadeel van online geven is dat onze kinderen ons niet zien geven. Kijken hoe mam en pap een dikke envelop in de plaat laten vallen, communiceert een aantal waarden. Het verklaart waarom je niet elk jaar op chique vakanties gaat. Het verklaart waarom je misschien een jaar of twee moet wachten op die nieuwe auto. Het communiceert vooral nederigheid en afhankelijkheid van de Heer. Je kinderen moeten dat zien als ze dat willen imiteren als de Heer hen inhoud geeft.

waardeer correctie

“mijn zoon, veracht de discipline van de Heer niet en word niet moe van zijn berisping, want de Heer berispt hem die hij liefheeft, als een vader de zoon in wie hij welbehagen heeft” (Spreuken 3:11-12 ESV).

de vader in Spreuken disciplineert niet alleen zijn zoon, hij vertelt zijn zoon ervan te houden.

dat lijkt misschien een hele opgave, maar als een 43-jarige man denk ik dat ik begrijp waar hij vandaan komt. Ik merk dat ik verhalen vertel aan mijn kinderen over de tijd dat hun oma zich verborg onder mijn raam in de struiken met een bezemsteel klaar om me op het hoofd te slaan omdat ik probeerde weg te sluipen na de avondklok. Ze horen graag hoe mijn moeder diners met de houten lepel aan haar zijde heeft georganiseerd en hoe ze reageerde op alle Wang en tegenspraak als een moderne revolverheld. Ze was misschien een halve meter, alleen in ons huis, ze was een legende en pap was een wet.De Bijbel zegt: “wie de roede spaart, haat zijn zoon, maar wie hem liefheeft, is ijverig hem te tuchtigen” (spreuken 13:24 NBV).Discipline wijst ons liefdevol in de richting van vrede en harmonie, daarom moet discipline beschouwd worden als een levenslange vriend. Spreuken zegt:” Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief, maar wie berisping haat, is dom ” (spreuken 12: 1 NBV).

geen domme kinderen opvoeden. Leer je kinderen het voordeel van discipline te waarderen.

streven naar een vrome echtgenoot

de ouders in Spreuken hebben hun zoon heel veel te vertellen over het soort vrouw dat hij zou moeten zoeken:

een uitstekende vrouw is de kroon van haar man, maar zij die schaamte brengt is als verrotting in zijn botten (spreuken 12:4 ESV). Wie een vrouw vindt, vindt iets goeds en verkrijgt genade van de Heer (spreuken 18:22). Het is beter om in een hoek van het dak te wonen dan in een huis gedeeld met een ruziënde vrouw (Spreuken 21:9).

een goede echtgenoot is een geschenk van God. Een slechte echtgenoot is als een onontkoombare kanker. Kies daarom verstandig uw partner.

moeders en vaders, laat de hormonen van uw kind niet de belangrijkste beslissing van zijn of haar leven nemen. Spreek een woord van wijsheid! De wijze vader en moeder in Spreuken had geen probleem spreken zeer specifiek over het soort echtgenoot ze dachten dat hun zoon zou moeten nastreven. Ze gaven hem advies over deze zaak, en dat zou jij ook moeten doen.

leer zelfbeheersing

de Vader spreekt heel openhartig tegen zijn zoon over de gevaren van seksuele immoraliteit: “wie overspel pleegt heeft geen zin; wie het doet vernietigt zichzelf” (spreuken 6:32).

buiten de lijnen kleuren, seksueel gesproken, zal het leven van uw kind vernietigen. Zich bewust van het gevaar, vertellen de ouders in Spreuken hun zoon om immorele vrouwen een ruime ligplaats te geven. “Houd uw weg verre van haar, en nadert de deur van haar huis niet” (spreuken 5:8 NBV).

ze waarschuwen hem ook voor de gevaren van alcohol: “wijn is een spotter, sterke drank een vechtersbaas, en wie daardoor op een dwaalspoor wordt gebracht, is niet wijs” (spreuken 20:1 ESV). “Wie welbehagen liefheeft, zal arm zijn; wie wijn en olie liefheeft, zal niet rijk zijn”(Spreuken 21:17).

de ouders in Spreuken willen dat hun kind het belang van grenzen en zelfbeheersing begrijpt. Ze spreken openlijk en specifiek over seks en alcohol tegen hun kinderen. Wijze ouders zullen vandaag hun voorbeeld volgen.

vertel de waarheid

“Wie zijn overtredingen verbergt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en verlaat, zal barmhartigheid krijgen” (spreuken 28:13).

ouders doen hun kinderen Geen plezier wanneer zij hun fouten dekken. Kinderen moeten leren dat de schoonste manier om een probleem op te lossen altijd is door de waarheid te vertellen. Wees hier zeker van, je zonden zullen je ontdekken! Vasthouden aan zonde in ons hart is een recept voor geestelijke en psychologische indigestie! Biechten is goed voor de ziel. Het is ook goed voor de samenleving.

de ouders in Spreuken zeggen hun zoon eerlijk te zijn in zijn persoonlijke omgang en ook in zijn omgang op het werk:” ongelijke gewichten zijn een gruwel voor de Heer, en valse weegschalen zijn niet goed ” (spreuken 20: 23 ESV).Misleiding is een kortzichtige strategie in het bedrijfsleven en op het gebied van persoonlijke relaties. Daarom ouders, Leer uw kinderen om de waarheid te vertellen.

Bouw sterke vriendschappen

de ouders in Spreuken hebben veel te zeggen over het belang en de waarde van vriendschap. “Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet en ga niet naar het huis van uw broer in de dag van uw onheil. Beter is een naaste dan een verre broeder ” (spreuken 27:10).

de ouders adviseren hun zoon om een rijke, dikke, multi-generationele gemeenschap van vrienden op te bouwen in de plaats waar hij woont. Die mensen zullen de mensen zijn die je dragen als je valt. Een broeder in een andere provincie zal er in de geest zijn – echte levende vrienden zullen er in persoon zijn. Zij zijn degenen die naar het huis komen met lasagne als je ziek bent. Zij zijn degenen die u zullen helpen shingle uw dak en die uw kinderen zal coachen in Voetbal. Dat zijn de mensen waarmee je het leven zult leiden, dus zorg ervoor dat je ze wijs kiest. De koning en Koningin herinneren hun zoon eraan: “wie met de wijzen wandelt, wordt wijs, maar de metgezel der zotten zal kwaad lijden” (spreuken 13:20 NBV).

hard werken

” een slappe hand veroorzaakt armoede, maar de hand van de ijver maakt rijk. Wie in de zomer vergadert, is een verstandige zoon, maar wie in de oogst slaapt, is een zoon die schande brengt” (spreuken 10:4-5).

Leer uw kinderen hard te werken en hooi te maken terwijl de zon schijnt! Leer hen dat werk komt voor het spelen, en leer hen om iets nuttigs te doen. De wijze moeder en dag zeggen tegen hun zoon: “wie zijn land bewerkt, zal brood hebben, maar wie ijdele bezigheden navolgt, is niet verstandig” (spreuken 12:11).

wijze ouders wijzen hun kinderen in de richting van productieve onderneming. Ze helpen hen het verband te leggen tussen arbeid en groei, en ze helpen hen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om voor een gezin te zorgen en bij te dragen aan een gemeenschap.

Toon genade aan de armen

“wie een arme onderdrukt beledigt zijn Maker, maar wie gul is voor de behoeftigen eert hem” (spreuken 14:31).

Leer uw kinderen alle mensen waardig te behandelen. Zeg hun, dat zij God moeten eren, door de armen goed te behandelen. Laat ze zien dat je je geloof leeft in daden van barmhartigheid en mededogen. Jakobus, de broer van Jezus zegt: “een zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun ellende en zich Onbevlekt houden van de wereld” (Jakobus 1:27 NBV).

heiligheid en naastenliefde gaan samen. Leer daarom uw kinderen genadig te zijn voor de armen.

dat is niet alles wat je je kinderen zou willen leren in de loop van je leven, maar het is echt een goede start.

God zij dank.

SDG

Paul Carter

N. B. om naar een preek van Pastor Paul over deze zelfde 10 imperatieven te luisteren, zie hier.

N. B. Om te luisteren naar de Into the Word podcast, met Pastor Paul Carter, zie hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.