Bible Commentaries

vers 1-22

Psalmen 33:1. Verblijdt u in den HEERE, Gij rechtvaardigen! want lof is schoon voor de oprechten.

merk het verband op tussen de woorden “verheugen “en “lof.”Vreugde is de ziel van lof. God wordt niet geprezen door onze ellende, maar door onze heilige blijdschap. Verblijdt u in den HEERE, want zo kunt gij hem verheerlijken. “Verheug u en “lof”, ” want lof is mooi voor de oprechten.”Lof is de schoonheid van een christen. Wat vleugels zijn voor een vogel, wat vrucht is voor de boom, wat de roos is voor de doorn, dat is lof aan een kind van God.

Psalmen 33:2. Looft den HEERE met harp; zingt hem met psalteren en een instrument van tien snaren.

in de oude dagen van vormen, ceremonies en uiterlijke aanbidding, werden Muziekinstrumenten overvloedig gebruikt; maar in de vroegchristelijke kerk bestond er niet zoiets als een muziekinstrument, omdat de gelovigen bang waren om terug te gaan naar het Jodendom. Het is merkwaardig dat, naarmate de mensen verder van Christus verwijderd raken, ze steeds meer van zulke dingen houden. Toch, onder bepaalde voorwaarden, ze zijn geoorloofd, hoewel, wij denken, niet opportuun. God werd in de oudheid welbehagelijk aanbeden met harp en met psalteren, en hij kan nu zo zijn; toch aanbidden wij hem, zodat wij voor onszelf oordelen, beter zonder hen.

Psalmen 33:3. Zing voor hem een nieuw lied;

Want, zie je, alle muziek had zingen mee. “Loof de Heer met harp, zing voor hem” zing voor hem een nieuw lied.””Tot de Heer, tot de Heer, Oh, zing een nieuw en vreugdevol lied!”Het was alleen als het begeleid en versterkt de zang dat de instrumentale muziek werd getolereerd, zelfs in die vroege dagen.

Psalmen 33:3. Speel vakkundig met een hard geluid.

God should to be worship with our best: “Play skillfully.”God moet ernstig worden aanbeden:” met een luid geluid.”Hartelijke aanbidding is wat de Heer verlangt, en wat hij verdient; laten we het hem teruggeven.

Psalmen 33:4. Want het woord van de Heer is juist;

laten we Hem loven voor Zijn Woord. Mannen devalueren het; laten we dat waarderen. “Het woord des Heren is juist:” van de eerste bladzijde tot de laatste is het juist, nadrukkelijk juist; laten we hem daarvoor loven.

Psalmen 33:4. En al zijn werken worden in waarheid gedaan.

het boek van de Voorzienigheid is vol van waarheid; Oh, voor genade om het te lezen met dankbare harten! Laat ons God loven, en hem psalmzingen, gelijk alle bladzijden onder ons oog voorbijgaan.

Psalmen 33:5. Hij heeft gerechtigheid en recht lief; de aarde is vol van het goede des HEEREN.Je zou denken, aan de manier waarop de meeste mensen praten, dat de wereld vol ellende en vol toorn van de Heer was; maar dat is het niet. Ondanks al het kwaad dat daarin is, is het nog steeds waar dat “de aarde vol is van de goedheid van de Heer.”

Psalmen 33:6. Door het woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door de adem zijns monds al hun heir.

ze groeiden niet uit iets dat er eerder was; ze werden uit niets gemaakt ” door het woord van de Heer.’Alle heerscharen van ontelbare sterren werden geschapen door de adem van zijn mond.'”

Psalmen 33:7. Hij verzamelt de wateren der zee als een hoop; hij legt de diepte op in opslagplaatsen.

we weten niet hoeveel God in petto heeft, uit het zicht, in de onmetelijke afgronden; maar we weten dat hij de wereld verdronk toen hij de fonteinen van de grote diepte brak.

Psalmen 33:8. Laat de ganse aarde den HEERE vrezen; laat alle inwoners der wereld Hem vrezen.Hij is zo ‘ n grote God dat alle oceanen in zijn ogen zijn, maar als een hoop; laten we aanbidden en aanbidden en voor hem buigen.

Psalmen 33:9. Want Hij sprak, en het was geschied; hij gebood, en het stond vast.

met God is het niet eerder gezegd dan gedaan; ” Hij sprak, en het was gedaan.”Alles wat hij hoeft te doen is maar te zeggen dat het zo is, en zo is het. En zoals het was voor de schepping, zo is het als bevestiging: “Hij beval, en het stond vast.”

Psalmen 33:10. De HEERE doet den Raad der heidenen teniet; hij doet de listen des volks nutteloos worden.Als de dwaasheid van de mens zwicht voor Gods wijsheid, zo zal ook de wijsheid van de mens toegeven. Het maakt niet uit, dat de mensen samen beraadslagen tegen den Heere, en tegen zijn gezalfde, God zal voorzeker zijn plannen uitvoeren.

Psalmen 33:11. De raad des HEEREN staat in der eeuwigheid, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht.

wat de Heer van plan is te doen, zal hij doen; er is geen weg om hem van zijn doel af te keren, en zijn dispensaties staan vast voor altijd.

Psalmen 33:12. Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is, en het volk, dat hij tot zijn erfenis verkoren heeft.

Als u God hebt gekozen, heeft God u gekozen. Het is een gelukkige zaak als het zo is; wanneer deze twee verkiezingen samenkomen, – uw verkiezing van God, en Gods verkiezing van u, dan bent u inderdaad gelukkig.

Psalmen 33:13-14. De HEERE Ziet uit den hemel; Hij ziet al de mensenkinderen. Vanuit de plaats zijns huizes ziet hij al de inwoners der aarde.

net zoals je in een glazen korf alle bijen kunt zien, en alles wat ze doen, Zo kan God ons zien; en hij kan alles zien wat we denken, en lezen en ons door en door kennen.

Psalmen 33:15-16. Hij maakt hun harten gelijk; hij beschouwt al hun werken. Er is geen koning gered door de menigte van een hostie:

Kijk naar Napoleon, die meer dan een half miljoen man naar Rusland marcheerde; maar ze smolten bijna allemaal weg, en na een tijd werd hij zelf gevangen op de eenzame rots van Sint Helena: “er is geen koning gered door de menigte van een hostie.”

Psalmen 33:16. Een machtig man wordt niet door veel kracht bevrijd. Kijk naar Goliath, sterker dan al zijn medemensen, maar hoe snel lag hij op de aarde toen een steen van de slinger van David hem in zijn voorhoofd sloeg.

Psalmen 33:17-19. Een paard is een ijdel ding ter veiligheid; en hij zal niemand verlossen door zijn grote kracht. Ziet, het oog des HEEREN is over degenen, die Hem vrezen, over degenen, die op zijn goedertierenheid hopen; om hun ziel van den dood te redden, en om hen in het leven te houden in den honger.

wat er ook gebeurt van koningen en prinsen in de dag van nood, de Heer zal zorgen voor degenen die Hem vrezen, en hun vertrouwen in Hem stellen. Er zijn grote aantallen gevallen van bijzondere voorzienigheid geweest, zo veel dat ze zijn opgehouden enkelvoud te zijn, waarin God heeft voorzien voor degenen die op hem hebben vertrouwd,

Psalmen 33: 20. Onze ziel verwacht den HEERE; hij is onze hulp en ons Schild. Lieve vrienden, let op deze drie”onze” -drie stevige sluitingen, drie sterke houdgrepen: “onze ziel wacht op de Heer: Hij is onze hulp en ons Schild. Had hij maar gezegd: “onze zielen wachten af,” want wij zijn met velen. Ah! maar we zijn zo gelijk in dit ene ding dat het is alsof we hadden slechts één ziel in al deze vele lichamen, dus de psalmist zegt: “onze ziel.”Weet je nog, toen de discipelen naar Emmaüs gingen en Christus met hen sprak, zeiden ze: “heeft ons hart niet in ons gebrand?”Er waren er twee; hadden zij maar gezegd: “hebben onze harten niet gebrand?”Wel, hun harten waren zo één dat hij die sprak noemde hen “hart” in plaats van” hart”; en het is zo hier: “onze ziel wacht op de Heer: Hij is onze hulp en ons Schild.”

Psalmen 33:21-22. Want ons hart zal zich in hem verblijden, omdat wij op zijn heiligen Naam hebben vertrouwd. Laat Uw goedertierenheid, o HEERE, over ons zijn, gelijk wij op u hopen.

dat is een goed gebed om onze lezing af te sluiten; laten we het allemaal presenteren aan de troon van de hemelse genade.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.