Alabama Quitclaim Deed Form

Alabama quitclaim deed form ger den nya ägaren vilket intresse den nuvarande ägaren har i fastigheten när gärningen är undertecknad och levererad. Det ger inga löften om huruvida den nuvarande ägaren har tydlig titel till fastigheten. I Alabama, quitclaim gärningar används ofta om fastigheten överförs:

  • till en make eller annan familjemedlem som gåva;
  • till en ex-make efter en skilsmässa;
  • för att ändra arten av äktenskaplig egendom;
  • till ett levande förtroende eller företag som ägs av den nuvarande ägaren;
  • till någon som kommer att äga fastigheten med de nuvarande ägarna (lägga till någon i gärningen);
  • från någon som inte längre vill ha titeln (Ta bort någon från gärningen); eller
  • under andra omständigheter där den nuvarande ägaren inte vill vara juridiskt ansvarig för problem med titeln.

speciellt språk krävs för att säkerställa att gärningen kvalificerar sig som ett quitclaim. Detta språk ingår automatiskt av vår deed preparation service och gäller i alla Alabama län. Get Deed

en Alabama quitclaim deed form är en form av handling som används för att släppa alla nuvarande ägarens intresse i Alabama fastigheter till någon annan. Den nya ägaren får det intresse den nuvarande ägaren har vid den tiden och inte mer. Om det visar sig att den nuvarande ägaren inte ägde fastigheten eller om det finns problem med titeln, har den person som heter som mottagare i quitclaim-gärningen ingen rättslig åtgärd.

Quitclaim deeds fördelar den största risken för den nya ägaren och den minsta risken för den tidigare ägaren. På grund av detta används de oftast för att rensa upp problem med titel eller att släppa intressen i egendom.

andra namn för Alabama Quitclaim Deeds

även om det korrekta juridiska namnet är quitclaim deed, kallas dessa dokument ofta quit claim deeds (med ett mellanslag mellan quit och claim). Dessa villkor är utbytbara och att använda varandra över varandra påverkar inte handlingens giltighet. Quitclaim-handlingar kallas ibland felaktigt snabba anspråk.

i vissa stater—som Texas-föredras ofta en handling utan garanti (även kallad ingen garanti) som ersättning för en quitclaim-handling. Detta beror på skillnader i hur statlig lag behandlar ganskakrav gärningar. Det finns inga problem med quitclaim deeds i Alabama, så Alabama har inte gärningar utan annan garanti än quitclaim deeds.

förhållandet mellan Quitclaim Deed Form till Garanti För Titel

Nyckelterm: garanti för titel. Titel frågor kan orsakas av många saker, inklusive fel i offentliga register, okända panträtter mot fastigheten, hemlig tidigare transport, förfalskade gärningar, saknade arvingar eller obevisade testamenten, eller tvister om gränslinjer eller undersökningar. Titelfrågor kräver ofta rättsliga åtgärder för att fixa och kan minska värdet på fastigheter. Om fastigheten inte har några titelproblem sägs den ha tydlig titel. En titelgaranti är en juridisk garanti från överlåtaren till förvärvaren att det inte finns några titelproblem. Om en handling ger en garanti för titeln kan förvärvaren stämma över överlåtaren över eventuella titelproblem.

en quitclaim-handling ger ingen garanti för titeln. Det är helt enkelt en frisättning av vilket intresse undertecknaren kan ha i fastigheten. En person som undertecknar en quitclaim-handling gör inga utfästelser om huruvida han eller hon äger fastigheten, om titeln är klar eller om han eller hon har rätt att överföra fastigheten. Quitclaim-gärningen släpper helt enkelt vilket intresse den nuvarande ägaren har för den nya ägaren och lämnar den nya ägaren utan rättigheter mot den tidigare ägaren om det finns ett problem med titeln på fastigheten.

jämförelse av Alabama Quitclaim gärningar till andra former av Alabama gärningar

en Alabama quitclaim gärning skiljer sig från både Alabama lagstadgade garanti och Alabama allmänna garanti gärningar. Både lagstadgad garanti och allmänna garantihandlingar förmedlar egendom med en garanti på titeln.

  • med en lagstadgad garantihandling garanterar den nuvarande ägaren att han eller hon inte har gjort något för att orsaka titelproblem medan fastigheten var i hans eller hennes besittning men ger inga löften om vad som kan ha hänt innan han eller hon ägde fastigheten.
  • med en allmän garantihandling garanterar den nuvarande ägaren full äganderätt till fastigheten för alla titelproblem, inklusive de som uppstod innan den nuvarande ägaren förvärvade fastigheten.

dessa garantier för titel skiljer lagstadgade garantihandlingar och allmänna garantihandlingar från quitclaim-handlingar, som inte innehåller någon garanti för titel.

exempel: Ashley tecknar en quitclaim-handling som släpper ett paket av fastigheter Till Brett. Efter överföringen, Brett får reda på att Ashley överfört fastigheten till Cohn flera månader innan hon quitclaimed fastigheten till Brett. Hade Ashley undertecknat antingen en lagstadgad garanti handling eller en allmän garanti handling, Brett kunde stämma Ashley för brott mot garantin. Men eftersom gärningen var en quitclaim handling, Brett har ingen laglig rätt att stämma Ashley.

Life estate deeds används ibland i Alabama för att undvika probate. Termen life estate deed avser inte garantin för titeln. Istället betecknar den gärningen som ett instrument som kommer att överföra egendom vid den nuvarande ägarens död. Eftersom termen life estate deed behandlar en annan fråga än garanti för titel, en handling kan vara både en quitclaim deed och en life estate deed.

vanliga användningar av Quitclaim Deeds

i Alabama används quitclaim deeds oftast för att räkna ut titelfrågor. Till exempel, om egendom överförs utan en ägares underskrift, kan den ägaren senare underteckna en quitclaim-handling bara för att klargöra att han eller hon inte hävdar något intresse för fastigheten.

Quitclaim-handlingar används ibland när inga pengar byter händer som en del av överföringen (ingen hänsyn ges). Detta kan till exempel inträffa om en person överför egendom till en familjemedlem genom gåva. Quitclaim gärningar används också för att ta bort en ex-make från Titel till fastigheter efter en skilsmässa.

hur man skapar en Alabama Quitclaim Deed

försiktighet måste vidtas för att skapa en Alabama quitclaim deed. Till synes små skillnader i språk kan få rättsliga konsekvenser. Till exempel, med hjälp av orden bevilja, förhandla eller sälja i gärningen kan skapa underförstådda garantier som klassificerar gärningen som en garantihandling. Det är viktigt att inkludera språk som förmedlar fastigheten till den nya ägaren på ett sätt som säkerställer att gärningen kommer att kvalificera sig som en quitclaim-handling.

förvirrad? Oroa dig inte. Vår programvara förenklar processen. Det leder dig genom en guidad intervjuprocess och inkluderar automatiskt det språk som behövs för att skapa den typ av handling som matchar dina val. Get Deed

användningen av inkonsekvent språk i en handling skapar patent tvetydighet—tvetydighet som kan ses från själva dokumentets text. Handlingar med patent tvetydighet kan vara svårt eftersom ingen—inklusive titel företag eller köpare—vet den rättsliga statusen för fastigheten. Patent tvetydighet kräver vanligtvis domstolsförfaranden eller andra botande åtgärder för att räta ut titeln till fastigheten. Detta kan undvikas genom att använda handlingar som innehåller korrekt och konsekvent språk från början. De gärningar som utarbetats av vår Deed Generator designades av licensierade Alabama advokater för att uppfylla kraven i en Alabama quitclaim handling och att vara berättigad till inspelning i alla Alabama län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.